BACK

XEX TOKYO

Chiyoda, Tokyo / 2007

Lighting Design : MAXRAY / Kenji Ito

Display : IN / Mayumi Matsubara, Makiko Sakai

Graphic Art : enamel. / Ryoji Ishioka

Sculpture : Ukishima Chokoku / Hironori Katagiri

Photographer : Shinichi Sato