BACK

XEX Nihonbashi

Nihonbashi, Tokyo / 2010

Lighting Design : MAXRAY / Kenji Ito

Display : IN / Mayumi Matsubara, Makiko Sakai

Graphic Art : safari / Tomoki Furukawa, Kiyonari Komesu

Photographer : Shinichi Sato