BACK

Wa no Zen Rois

Shinjuku, Tokyo / 2003

Lighting Design : MAXRAY / Kenji Ito

Graphic Art : Masami Design / Masami Takahashi

Art : Ukishima Sculpture Studio / Hironori Katagiri

Photographer : Shinichi Sato