BACK

Soup Stock Tokyo, Yotsuya

Yotsuya, Tokyo / 2002

Lighting Design : Kazuhiko Suzuki