BACK

Soup Stock Tokyo, Wing Shinbashi

Shinbashi, Tokyo / 2003

Lighting Design : Osamu Wakai

Photographer : Shinichi Sato