BACK

Soup Stock Tokyo, Ueno

Ueno, Tokyo / 2002

Lighting Design : Kazuhiko Suzuki