BACK

Soup Stock Tokyo & Tokyo Roux, COREDO Nihonbashi

Nihonbashi, Tokyo / 2004

Lighting Design : Osamu Wakai

Display : spinoff

Photographer : Shinichi Sato