BACK

Soup Stock Tokyo, Shiodome

Shiodome, Tokyo / 2003

Lighting Design : MAXRAY / Kenji Ito

Photographer : Shinichi Sato