BACK

Soup Stock Tokyo, Haneda Airport

Haneda, Tokyo / 2004

Lighting Design : MAXRAY / Kenji Ito

Photographer : Shinichi Sato