BACK

Sorairo, ecute Shinagawa

Shinagawa, Tokyo / 2011

Lighting Design : MAXRAY / Kenji Ito

Photographer : Nacasa & Partners