BACK

Pocha, LUMINE Yuraku-Cho

Yuraku-Cho, Tokyo / 2011

Lighting Design : MAXRAY / Kenji Ito

Display : VERVETY / Yayoi Kawashima

Photographer : spinoff