BACK

Pizza Salvatore Cuomo, Nishikasai

NishiKasai, Tokyo / 2005

Lighting Design : MAXRAY / Kenji Ito

Display : spinoff

Photographer : Shinichi Sato