BACK

Pizza Salvatore Cuomo & BAR + Paul Bassett, Nomura Building Shinjuku

Shinjuku, Tokyo / 2006

Lighting Design : MAXRAY / Kenji Ito

Display : VERVETY / Yayoi Kawashima

Photographer : Shinichi Sato