BACK

Itaria Ichiba BAR, Subnade Shinjuku

Shinjuku, Tokyo / 1997

Lighting Design : MAXRAY / Kenji Ito